Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Skinprovement en de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is iedere contractspartij van Skinprovement bij een overeenkomst van dienstverlening koop of verkoop.
 3. Alle door Skinprovement aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, indien niet anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde inkoop of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze voorwaarden door Skinprovement schriftelijk zijn aanvaard.

 

Art. 2 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Skinprovement zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Skinprovement heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, Skinprovement dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt.
 3. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Skinprovement worden medegedeeld.

4.Skinprovement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Skinprovement  is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Skinprovement kenbaar behoorde te zijn.

 1. Opdrachtgever dient bij bepaalde behandelingen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst een instemmingsverklaring te ondertekenen. Skinprovement zal dit aan de opdrachtgever kenbaar maken vóór de betreffende behandeling plaatsvindt.

 

Art. 3 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Skinprovement zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 

Art. 4 Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

 

Art. 5 Klachten

 1. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen zestig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Skinprovement, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
 2. Alle rechten van opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever niet uiterlijk binnen één jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden een vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.

 

Art. 6 Tarief

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief per behandeling of verrichting overeenkomen. Het vaste tarief is incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Indien geen vast tarief als bedoeld in lid 1 is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk gemaakte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, hetzij, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, vermenigvuldigd met het gebruikelijk door Skinprovement gehanteerde uurtarief. Eventuele kostenramingen zijn incl. BTW. Tenzij anders is overeengekomen omvat het tarief niet de kosten van de te gebruiken producten.
 3. Opdrachtgever is gehouden om zijn verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur tevoren aan Skinprovement te melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt is Skinprovement gerechtigd om het tarief voor de behandeling aan opdrachtgever te berekenen.

 

Art. 7 Betaling

Betaling dient à contant (waaronder is begrepen Tikkie transacties) te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. In het laatste geval dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Skinprovement  aangegeven giro-/bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van zeven dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, aan Skinprovement verschuldigd.

 

Art. 8 Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 120,– en met dien verstande dat indien de werkelijke kosten hoger zijn, deze voor rekening van opdrachtgever zijn. 2. Opdrachtgever is voorts aan Skinprovement de in rechte te maken kosten verschuldigd, indien opdrachtgever in rechte geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld.

 

Art. 9 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Skinprovement is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Skinprovement wordt uitbetaald.
 2. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Skinprovement beperkt tot het bedrag van het verschuldigd tarief en, bij opdrachten met een langere looptijd, verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.
 3. Schade ten gevolge van of samenhangend met tijdverlies van opdrachtgever en/of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
 4. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Skinprovement zelf of diens leidinggevende of ondergeschikten.

 

Art. 10 Diversen

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Skinprovement is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. 2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Skinprovement en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Skinprovement
Lient 33
3829 EJ Hooglanderveen
Telefoonnummer: 088-8886118

K.v.K. 32094785
BTW : NL001953617B31
NL13ABNA0129741027
info@skinprovement.nl